Hopp til innhold

FNs konvensjon for beskyttelse av rettighetene til alle migrasjonsarbeidere og medlemmer av deres familier

Konvensjonens formål er å etablere minimumsstandarder for alle arbeidsinnvandrere og familiene deres - uavhengig av oppholdsstatus.

Sist oppdatert 02.04.2017

Lim inn på din egen nettside

Statene har et ansvar for å hindre ulovlig migrasjon og menneskehandel samtidig som de må sikre og beskytte arbeidsinnvandrernes menneskerettigheter. Grunnen til at konvensjonen også anerkjenner rettighetene til uregistrerte arbeidsinnvandrere er at man ser de som spesielt utsatt for grov utnyttelse og har mangel på beskyttelse.

Konvensjonen er en av de 10 kjernekonvensjonene innen menneskerettighetene.  

Norge har verken signert eller ratifisert denne konvensjonen.

Gjennomføring

Konvensjonen har en egen ekspertkomitè  som overvåker at medlemslandene følger sine forpliktelser og at de innlemmer konvensjonen i sitt lovverk.

De statene som har skrevet under må rapportere inn til komiteen ett år etter at de har ratifisert avtalen, og så hvert femte år. Komiteen kommer så med kommentarer, bekymringer og råd som statene skal følge opp.

Komiteen møtes to ganger i året i Geneve.

Fullverdige medlemmer (51)

Vurderer ratifikasjon (15)

FN-sambandet © 2017