Hopp til innhold

Konvensjon mot rasediskriminering

Land som skriver under på Rasediskrimineringskonvensjonen må avskaffe all forskjellsbehandling på bakgrunn av rase, hudfarge, avstamning eller etnisk opprinnelse. Konvensjonen var den første menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av FN.

Sist oppdatert 09.03.2017

Lim inn på din egen nettside

Konvensjonen ble åpnet for underskrifter i 1966. Først i 1969 ble Rasediskrimineringskonvensjonen gjeldende, etter at 27 land hadde skrevet under. Målet med konvensjonen er å sørge for at grupper som forskjellsbehandles på grunn av rase, hudfarge og/eller etnisk opprinnelse har de samme rettighetene som alle andre.

Annethvert år sender landene som har undertegnet avtalen rapporter til FNs rasediskrimineringskomité (CERD). Kommisjonen kommer så med anbefalinger og kommentarer til hvordan avtalen skal forstås for de enkelte medlemslandene.

Gjennomføring

Konvensjonen ble vedtatt i 1965, på et tidspunkt da mange land fortsatt diskriminerte store deler av befolkningen på bakgrunn av rase eller etnisk tilhørighet. Flere land nektet å skrive under, og land som Sør-Afrika og USA undertegnet ikke før på 1990-tallet. Til tross for dette var avtalen et viktig første skritt mot å realisere løftene i Menneskerettighetserklæringen fra 1948.

Gruppen av 77 (G77), som består av 130 utviklingsland, var svært aktive i utformingen av Rasediskrimineringskonvensjonen.

I dag er rasediskriminering slik den var under tidligere europeisk kolonialisme nærmest utryddet, men mennesker forskjellsbehandles fortsatt på grunn av rase eller etnisk tilhørighet. I Midtøsten blir for eksempel kurdere og palestinere utsatt for omfattende diskriminering på grunn av sin etniske tilhørighet. I Europa blir personer med arabisk eller muslimsk bakgrunn utsatt for hatefulle ytringer, og minoriteter som rom og romani blir daglig diskriminert. I Afrika har flere konflikter ført til vold mellom forskjellige etniske grupper. Disse eksemplene viser at det fortsatt er lang vei å gå før målene i Rasediskrimineringskonvensjonen er nådd.

Les mer på våre temasider om menneskerettigheter på fn.no

Fullverdige medlemmer (178)

Vurderer ratifikasjon (5)

FN-sambandet © 2017