Hopp til innhold

Konvensjon om biologisk mangfold

Konvensjonen om biologisk mangfold pålegger alle medlemslandene å jobbe sammen for å sikre en bærekraftig utvikling.

Sist oppdatert 05.05.2015

Fakta

Lim inn på din egen nettside

Konvensjonen ble undertegnet under FNs miljø- og utviklingskonferanse (UNCED) i Rio de Janeiro i 1992, og trådde i kraft ett år senere. Avtalen har tre hovedmål:

1. Å bevare klodens biologiske mangfold

2. Å fremme bærekraftig bruk av ressursene

3. Å dele godene av de genetiske ressurser rettferdig

Konvensjonen om biologisk mangfold var en av fem viktige internasjonale dokumenter som ble vedtatt under miljø- og utviklingskonferansen i Rio i 1992. De andre fire var Agenda 21, Rioerklæringen, Skogsprinsippene og Klimakonvensjonen. Konvensjonene skal skape grobunn og stimulere til videre arbeid med bærekraftig utnyttelse av verdens ressurser. Dette innebærer mer enn bare å slutte å forurense – man må også tenkte langsiktig og bruke ressursene på en slik måte at de ikke ødelegges for fremtidige generasjoner.

Gjennomføring

Medlemslandene forplikter seg til å jobbe med å innføre målene i egne lover og regler. Det er opprettet en komité som skal gi vitenskapelig og teknologisk rådgivning til medlemslandene. Et eget sekretariat i Canada overvåker gjennomføringen av avtalen og legger til rette for møter mellom partene, som avholdes omtrent annet hvert år.

I likhet med de andre dokumentene fra Riokonferansen er Konvensjonen om biologisk mangfold svært generell, og stiller få detaljerte krav til medlemslandene. Årsaken til dette er at hovedformålet med konvensjonen er å danne et felles utgangspunkt for senere å vedta mer forpliktende avtaler.

Under toppmøtet om bærekraftig utvikling i 2002 ble hovedmålene i konvensjonen tatt opp igjen, og dannet utgangspunktet for konkrete målsettinger om å bremse reduksjonen av planetens biologiske mangfold kraftig innen 2010. I 2006 ble disse målene integrert i FNs tusenårsmål nr. 7, om å sikre miljøvennlig og bærekraftig utvikling.

Les mer om miljø og klima på fn.no

Fullverdige medlemmer (195)

Vurderer ratifikasjon (1)

FN-sambandet © 2017