Hopp til innhold

Konvensjon om kulturgjenstander

Det fulle namnet "Konvensjon om tiltak for å forby og forhindre ulovlig import og eksport av kulturgjenstander og ulovlig overføring av eiendomsrett til kulturgjenstander" vil forhindre at nasjonale kulturskatter blir ført ut av landet.

Sist oppdatert 03.06.2015

Fakta

Adopsjon: 14.11.1970

Trådde i kraft: 24.04.1972

Konvensjon om kulturgjenstander på engelsk
Lim inn på din egen nettside

Seksten år etter at man laget en konvensjon for å beskytte kulturminner i krigstid, bestemte det internasjonale samfunnet seg for å utvide denne beskyttelsen til også å gjelde illegal handel i fredstid.

Dette var den første internasjonale avtalen i kampen mot ulovlig overføring av kulturminner i fredsstid. Likevel har ikke konvensjonen tilbakevirkende kraft, og handler bare om objekter som er ført over landegrenser etter at konvensjonen har trådt i kraft for begge land involvert i en sak.

Definisjonen av hva som er et kulturminne er ganske vid, men gjenstanden må ha en særlig verdi innen arkeologi, forhistorie, historie, litteratur, kunst eller vitenskap. Mens denne konvensjonen beskytter kulturminner som kan flyttes på, har vi også konvensjonen for verdensarven som beskytter kulturminner som er stedfaste.

Gjennomføring

Medlemslandene forplikter seg til å vurdere spesiell verning av gjenstandene i sine land, og til å kontrollere og innføre lover særlig mot eksport og import. Landene må også returnere stjålne kulturskatter til hjemlandene.

I tillegg til konvensjon om kulturgjenstander ble det i 1995 vedtatt en konvensjon om tilbakelevering av stjelte eller illegalt eksporterte kulturelle objekter. (UNDROIT-konvensjonen). Gjennom denne konvensjonen forplikter stater seg til å behandle sakene likt som andre ulovligehter, og til å gjennomføre rettsaker i nasjonale retsstystemer. UNIDROIT-konvensjonen dekker alle kulturelle objekt, ikke bare de som erklært nasjonale kulturskatter.

Fullverdige medlemmer (73)

Vurderer ratifikasjon (40)

FN-sambandet © 2017