Hopp til innhold

Finland

Republikken Finland

Finlands beliggenhet har satt sitt preg på finsk historie og kultur. Landet beskrives ofte som Nordens bro mellom øst og vest.

Sist oppdatert 14.01.2016

Geografi og miljø

Nesten to tredjedeler av landet er dekket av skog og en tiendedel av innsjøer. Med sine 187 000 innsjøer er Finland i forhold til størrelsen det landet i verden med flest innsjøer og kalles «De tusen sjøers land». Landet er relativt flatt og har en langstrakt skjærgård langs kysten. Finlands klima er likt det skandinaviske med kalde vintre og varme somre. Naboen Russlands store landmasser skaper kalde vinder om vinteren og varmebølger om sommeren. Landet sliter med avskoging på grunn av skogsindustrien. Finlands innsjøer er grunne og er derfor svært sårbare for forurensning. Mye av vannet fra innsjøer og elver renner ut i Østersjøen som i dag er svært forurenset.

1987
2002

Papirindustrien i Finland driver rovdrift på de finske skogene Les mer

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Finland ville vi trenge 2.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

På 1300- tallet var Finland en svensk provins, nært knyttet Sverige både formelt og kulturelt, dessuten var svensk lenge det dominerende språket. I 1809 erobret Russland Finland, og landet ble et delvis selvstendig fyrstedømme. Tsaren i Russland respekterte Finlands lover, så lenge finnene ikke gjorde opprør. På den måten fikk Finland rom til å utvikle sin selvstendighet og sitt ønske om uavhengighet. Etter den russiske oktoberrevolusjonen i 1917 krevde borgerlige partier ”de hvite” i Finland selvstendighet, mens venstresiden ”de røde” ønsket å slutte seg til revolusjonen. Uenigheten førte til borgerkrig (1918) som ”de hvite” vant, men konflikten skapte et dypt politisk skille i landet. Under andre verdenskrig kjempet Finland mot Russland på grunn av uenigheter om russisk tilgang. Første gang var Vinterkrigen (1939-1940). Russiske styrker angrep, men finske tropper klarte uventet å forsinke dem i tre måneder. Etter det var den finske regjeringen nødt til å kapitulere. Et år senere gikk Finland inn på tysk side og angrep Sovjetunionen igjen. Etter krigen i 1944 måtte Finland betale krigsgjeld og gi landområder til Sovjetunionen.

Samfunn og politikk

Finland var blant de første landene i verden med stemmerett for kvinner (1906). I tiden etter andre verdenskrig måtte Finland både bygge opp landet og forholdet til Sovjetunionen. Landene inngikk en vennskaps- og bistandspakt, som kom til å påvirke Finlands utenrikspolitikk frem til Sovjetunionens oppløsning. Finland ble for eksempel nødt til å avstå fra Marshallhjelpen. Etter at Sovjetunionen falt forandret Finland gradvis sin utenrikspolitikk. De finske myndighetene snudde seg til EU, og ble medlem i 1995. Finland er en demokratisk republikk med president som øverste leder. Riksdagen består av 200 personer som velges hvert fjerde år. Presidenten har opprinnelig hatt mye makt, men den har blitt begrenset, og i dag har Riksdagen større innflytelse. Presidenten velges for seks år om gangen, og kan bare sitte i én periode. Presidenten bestemmer hvem som skal sitte i regjeringen, men den må godkjennes av Riksdagen. Finland har i likhet med de andre nordiske landene utviklet omfattende velferdsordninger og scorer høyt på tester innen utdanning.

Økonomi og handel

Finland har mye skog, og skogindustrien i landet står sterkt. Etter andre verdenskrig ble det også etablert metall- og maskinindustri i landet. På begynnelsen av 1990-tallet gikk Finland inn i en økonomisk krise. Dette førte til at landet satset mer på eksportrettet næringsliv. Finland har spesielt fokusert på høyteknologisk produksjon. Siden midten av 90-tallet har landets økonomi vokst. Nokia er landets største og mest vellykkede selskap, og har vært verdensledende innen mobiltelefoni. Til tross for den positive utviklingen har økonomiske nedgangstider ført til sterkt press på velferdsordninger. De har blitt skåret ned, og det er tendenser til økende sosiale forskjeller i landet. Det har også vist seg å være vanskelig å få deler av befolkningen som har falt ut av arbeidslivet tilbake i jobb. Arbeidsledigheten i Finland er fremdeles relativ høy og finanskrisa gjorde at mange i industrien mistet jobbene sine.

Kort om

Finland

Hovedstad:

Helsinki

Etniske grupper:

Finner 93.4%, svensker 5.6%, russere 0.5%, estere 0.3%, rom 0.1%, samer 0.1% (2006)

Språk:

Finsk (offisielt)89%, svensk (offisielt)5.3%, russisk 1.3%,annet (f.eks. små samiske minoriteter) 4.4% (2014)

Religion:

Protestanter 73.8%, Ortodokse kristne 1.1%, andre eller ingen religion 25.1% (2014)

Innbyggertall:

5 460 592

Styreform:

Republikk

Areal:

338 420 Km2

Myntenhet:

Euro

BNI pr innbygger:

40 601 PPP$

Nasjonaldag:

6. desember

Satellittbilder

Avskoging: Lappi

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017