Hopp til innhold

Singapore

Vis land

Singapore har en veldig høy levestandard og har en internasjonal økonomi. Samfunnet begrenses av at ett autoritært parti har sittet med makten siden frigjøringen. Navnet er fra sanskrit simha, 'løve', og pura, 'by'.

Sist oppdatert 14.04.2011

Geografi og miljø

Singapore består av en hovedøy og 60 mindre øyer, og det meste av landet ligger lavere enn 15 meter over havet. Større deler av kysten er formet av landutfyllinger, havneanlegg og sumpdreneringer. Klimaet er fuktig tropisk og nesten uten årstidsvariasjoner. Middeltemperaturen ligger på 27 °C, og den gjennomsnittlige luftfuktigheten ligger på 84%. Tropisk regnskog er bevart i noen naturreservater. På enkelte steder langs kysten er det mangroveskog. Resten av den opprinnelige vegetasjonen erstattet av eng- og buskvegetasjon. Singapore er en bystat, og dyrelivet er derfor i stor grad begrenset til naturreservatene og sumpskogen Nee Soon. Av de rundt 85 registrerte pattedyrartene er gnagere og flaggermus vanligst.

Miljøproblemer i Singapore er forurensing fra industrien, begrenset tilgang på ferskvann, problemer med søppelhåndtering på grunn av lite tilgjengelig land, samt problemer med røyk fra skogbranner i Indonesia.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Singapore ville vi trenge 3.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Singapore var en betydelig malayisk havneby i eldre tid, men gikk til grunne på 1300-tallet. Byen ble nyanlagt som britisk i 1819. I 1826 ble den sammen med Penang og Malakka innlemmet i den nydannede kolonien Straits Settlements. Singapore var frihavn, og ble snart den dominerende handels- og havnebyen i Sørøst-Asia. Folketallet vokste raskt og kineserne ble tidlig den dominerende folkegruppen. Fra 1920-årene ble Singapore utbygd til en sterkt befestet marinebase.

Japanerne erobret øya februar 1942, og Straits Settlement ble oppløst. Singapore ble i 1946 en britisk kronkoloni, som i 1959 fikk indre selvstyre med et valgt parlament. Singapore gikk i 1963 inn i Malaysia-føderasjonen. Motsetningene mellom det den gang radikale og kinesisk-dominerte Singapore og det mer konservative, malaypregede Malaysia førte til at Singapore gikk ut av føderasjonen i 1965 og ble selvstendig republikk.

Samfunn og politikk

Det opprinnelig venstreradikale People's Action Party (PAP) har sittet med makten siden frigjøringen og har hadde alle plasser i parlamentet helt til 1981, da fikk opposisjonen innvalgt én representant. Siden den gang får opposisjonen rundt 30 % av stemmene, men får likevel ikke særlig politisk makt. Singapore er en autoritær stat med blant annet streng kontroll av massemediene. Det er blitt lovet oppmykning og etter grunnlovsendring i 1993 ble presidenten for første gang valgt direkte, men presidentens makt er likevel veldig begrenset. Pressen har vært kontrollert av regjeringen siden 1974, i tillegg er tilgang til Internett regulert, og det er ikke lov å ha private parabolantenner.

Singapore har ry for å være pen og velordnet, og hvis man forsøpler risikerer man høye bøter. Narkotikalovene er blant verdens strengeste, og smugling av mer enn 15 gram heroin kan gi dødsstraff. Også de siste årene er utlendinger blitt henrettet for å ha vært i besittelse av narkotika.

Økonomi og handel

Under kolonitiden var Singapores frihavn transittstasjon for handelen mellom nabolandene. Etter selvstendigheten ble det satset på industrialisering og utenlandske investeringer, og dette førte til sterk økonomisk vekst. Øystaten er blitt et internasjonalt bank- og finanssentrum, og et stort antall multinasjonale selskaper har etablert seg der. Fra 1996 ble Singapore ikke lenger betraktet som et utviklingsland og siden begynnelsen av 1990-årene har det vært satset på utvikling av servicenæringene (handel, finans, samferdsel og turisme). Landet regnes i dag som det ledende finanssenteret i Sørøst-Asia.  Singapore har de senere årene møtt skjerpet konkurranse med å satse på bio- og nanoteknologi, samt farmasøytisk industri. Lovverket er svært liberalt når det gjelder forskning på blant annet stamceller og kloning. Singapore har evnet å reise seg raskt etter finanskriser og andre internasjonale nedgangstider.  Etter finanskrisen som rammet Asia hardt i 2009 var Singapore tilbake med nesten 15 % vekst i 2010.

Singapore er nummer 27 av 169 på FNs indeks over menneskelig utvikling (2010).

Kort om

Singapore

Hovedstad:

Singapore

Etniske grupper:

Chinese 76.8%, Malay 13.9%, Indian 7.9%, other 1.4% (2000 census)

Språk:

Mandarin (official) 35%, English (official) 23%, Malay (official) 14.1%, Hokkien 11.4%, Cantonese 5.7%, Teochew 4.9%, Tamil (official) 3.2%, other Chinese dialects 1.8%, other 0.9% (2000 census)

Religion:

Buddhist 42.5%, Muslim 14.9%, Taoist 8.5%, Hindu 4%, Catholic 4.8%, other Christian 9.8%, other 0.7%, none 14.8% (2000 census)

Innbyggertall:

5 618 866

Styreform:

Republikk

BNI pr innbygger:

82 763 PPP$

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2015